FAQ - czyli często zadawane pytania

*Jaki jest realny koszt zakupu kasy fiskalnej?
Realny koszt zakupu kasy lub drukarki fiskalnej mogą Państwo obliczyć korzystając z naszego kalkulatora
*Kogo dotyczy obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego?
Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej ma osoba fizyczna i prawna, która:
 • prowadzi działalność gospodarczą, polegającą m.in. na sprzedaży towarów lub usług, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
 • w danym roku finansowym przekroczyła określone obroty.
*Gdzie znajdę ofertę dotyczącą najlepszych kas fiskalnych?
*Co to jest pamięć fiskalna urządzenia i kiedy należy ją wymienić?
Pamięć fiskalna urządzenia to zabezpieczony (najczęściej zalany żywicą) element zapamiętujący dane o obrotach. Pamięć fiskalną kasy należy wymienić w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia. Pojemność pamięci określona w rozporządzeniu wynosi minimum 5 lat.
*Jaki obrót zobowiązuje do zainstalowania urządzenia fiskalnego?
Przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzenia fiskalnego na każdą osobę fizyczną i prawną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która przekroczyła obrót 40 000 zł lub 20 000 zł dla podatników rozpoczynających działalność.
*Kto jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania?
Usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków:
 • każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą,
 • liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50, liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20.
 • zapłata za usługę w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata.
*Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?
Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie.
Drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie. Stanowi ona jedynie fragment systemu sprzedaży, a jej zadaniem jest gromadzenie informacji o obrocie handlowym i rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej. Drukarkę fiskalną można stosować jedynie w połączeniu z komputerem PC i oprogramowaniem, które informacje o każdej operacji sprzedaży przesyła w odpowiedni sposób do drukarki fiskalnej, a ta wystawia stosowny paragon fiskalny (system POS).
*Jaką kwotę odliczenia za zakup kasy można uzyskać z Urzędu Skarbowego?
Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
*W jakich przypadkach mam obowiązek zwrócić odliczenie na zakup kasy?
Masz obowiązek zwrócić odpis jeżeli:
 • zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat (bez względu na przyczyny),
 • nie dokonasz w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.
*Co to jest i kiedy należy wykonać raport dobowy?
Raport dobowy jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli w danym dniu realizowano sprzedaż, raport dobowy należy wykonać po zakończeniu sprzedaży, najpóźniej następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży.
*Co to jest i kiedy należy wykonać raport miesięczny?
Jest to raport zawierający wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów. Raport miesięczny można wykonać pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po wykonaniu ostatniego raportu dobowego w minionym miesiącu.
*Czy istnieje obowiązek wykonywania przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych?
Tak i wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać urządzenia rejestrujące, oraz stosowania tych urządzeń przez podatników.
*Kto dokonuje przeglądów serwisowych?
W świetle obowiązujących przepisów, serwis urządzeń fiskalnych może świadczyć wyłącznie wyznaczona przez producenta firma posiadająca autoryzację i przeszkolenie w zakresie świadczenia serwisu. Każdy serwisant powinien legitymować się identyfikatorem (ze zdjęciem), na którym umieszczona są: data ważności oraz zakres posiadanych uprawnień.
*Na czym polega fiskalizacja kasy?
Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Fiskalizacja powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe zawierające sprzedaż dzienną i zapisują się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wiosek użytkownika kasy. Przeprowadzoną fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.
*Co zrobić gdy urządzenie fiskalne ulegnie awarii?
W przypadku gdy urządzenie fiskalne ulegnie awarii lub się zepsuje, należy zaprzestać prowadzenia sprzedaży, do czasu całkowitego usunięcia przyczyn awarii. Sprzedaż można kontynuować przy skorzystaniu z rezerwowego urządzenia fiskalnego. Awarię należy zgłosić firmie sprawującej serwis tego urządzenia (dane kontaktowe serwisu znajdziesz w książce serwisowej urządzenia).
*Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązku zainstalowania urządzenia fiskalnego?
Podatnik, który nie rozpocznie w terminie stosowania kasy rejestrującej, narażony jest na sankcje karno-skarbowe.
Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej są karane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi podatkowej. W wypadku podatników VAT zignorowanie obowiązku posiadania kasy fiskalnej może skutkować dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jeśli lekarz świadczy jedynie usługi medyczne, nie jest jednak płatnikiem VAT. W razie niedopełnienia obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej nie zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, ale osoba taka odpowiada za przestępstwo skarbowe, a w przypadkach mniejszej wagi - wykroczenie skarbowe.

Naruszeniem prawa jest tu nie tylko niezainstalowanie kasy, ale też niedopełnienie obowiązku ewidencjonowania przychodów przy jej użyciu.
*Jakie kary mogą zostać nałożone na podmiot, który użytkuje urządzenie fiskalne niezgodnie z obowiązującymi przepisami?
Użytkowanie kasy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi następującymi konsekwencjami:
 • utrata prawa do odliczenia 90% wartości kasy,
 • utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe)
 • grzywna do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystu krotności.
*Jakie są obowiązki osoby posiadającej urządzenie fiskalne?
Osoba prowadząca sprzedaż przy użyciu urządzenia fiskalnego ma obowiązek:
 • wydać oryginał paragonu kupującemu
 • na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego)
 • na koniec miesiąca - wykonać pełny fiskalny raport okresowy (za ten miesiąc)
 • zlecać serwisowi wykonanie przeglądu technicznego kasy (co najmniej raz na 24 miesiące)
 • przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopie paragonów - nie dotyczy urządzeń z kopią elektroniczną (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane)
*Co należy zrobić gdy wystąpi błąd przy wystawianiu paragonu?
Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Można jednak klientowi zamienić towar na wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy spisać tzw. "protokół zwrotu towaru" dołączając oryginał paragonu od klienta, na odwrocie którego umieszczamy dane osobowe klienta i jego podpis.
*Jak wygląda kontrola urządzenia fiskalnego przez pracownika Urzędu Skarbowego?
Kontrola urządzenia fiskalnego przez pracownika Urzędu Skarbowego polega na sprawdzeniu:
 • stanu technicznego kasy
 • nienaruszalności plomb
 • prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty)
 • dobowego raportu fiskalnego
 • zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów)
 • numeru fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez US należy zapisać go trwale na obudowie kasy w widocznym miejscu)
 • książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).
*Nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie
Firma JSCKOMP chętnie służy swoją pomocą.
Jeśli nie znalazłeś na naszej stronie odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc